NATJEČAJ za radno mjesto voditelja za projekte i administrativne poslove

Temeljem članka 40. stavka 2. Statuta Turističke zajednice Općine Svetvinčenat (Službene novine Općine Svetvinčenat 9/2020) raspisuje se

 

NATJEČAJ

za radno mjesto voditelja za projekte i administrativne poslove

  

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Mjesto rada: Svetvinčenat – Turistička zajednica Općine Svetvinčenat

Vrsta zaposlenja: na određeno

 

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. da zna jedan svjetski jezik,
 3. da poznaje rad na osobnom računalu,

 

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave Natječaja, koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Turističke zajednice Općine Svetvinčenat –

www.tz-svetvincenat.hr

 

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju putem elektronske pošte na: info@tz-svetvincenat.hr

Valjanom prijavom smatrat će se prijava zaprimljena najkasnije do 12. lipnja 2022. godine do 16:00 sati.

III. Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata, OIB
 • adresu,
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 1. životopis
 2. presliku osobne iskaznice
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja bit će proveden prethodni intervju. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskom putem ili putem elektronske pošte.

O rezultatima naječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

 

U skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije, L119/1) za potrebe provedbe natječaja, kandidati prijavom na natječaj pristaju:

 • da se njihovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji (kao i eventualno naknadno dostavljenoj dokumentaciji) i podaci nastali u tijeku provedbe natječaja, a kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta koji su propisani natječajem, obrađuju od strane Turističke zajednice Općine Svetvinčenat i njezinih ovlaštenih osoba, isključivo u obimu i u svrhu provedbe natječaja za radno mjesto,
 • da su upoznati s pravom da u svakom trenutku tijekom provedbe natječaja mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

VII. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Svetvinčenat, 2. lipnja 2022. godine

Direktor Turističke zajednice Općine Svetvinčenat

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Svetvinčenat

Temeljem članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22). članka 23. Statuta Turističke zajednice Općine Svetvinčenat (Službene novine Općine Svetvinčenat 9/2020) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Svetvinčenat o raspisivanju Javnog natječaja za direktora/icu Turističke zajednice Općine Svetvinčenat donesenoj na sjednici održanoj dana 2. svibnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Svetvinčenat raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Svetvinčenat

na mandatno razdoblje od 4 godine

  

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Mjesto rada: Svetvinčenat – Turistička zajednica Općine Svetvinčenat

 

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidat za direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, mora ispunjavati uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

 1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnje stečene stručne spreme iz točke 1. ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećima poslovima u turizmu,
 3. da zna jedan svjetski jezik,
 4. da poznaje rad na osobnom računalu,

Uz dokaze o ispunjenju gore navedenih uvjeta, pri prijavi kandidati/kinja prilaže i prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Svetvinčenat, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

 

II. Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20). Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Svetvinčenat prije samog izbora/imenovanja direktora/ice provjerit će ispunjava li osoba traženi uvjet službenim putem od Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije.

 

 III. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja, koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Turističke zajednice Općine Svetvinčenat – www.tz-svetvincenat.hr

 

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu:

 

Turistička zajednica Općine Svetvinčenat

Svetvinčenat 46

52342 Svetvinčenat

S naznakom: Javni natječaj za izbor direktora/ice – NE OTVARATI

 

Valjanom prijavom smatrat će se prijava zaprimljena ili dostavljena u Turističku zajednicu Općine Svetvinčenat najkasnije do 11. svibnja 2022. godine do 15:00 sati, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim pečatom zaključno s navedenim datumom.

 

IV. Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata, OIB
 • adresu,
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Javni natječaj,
 • specifikaciju privitaka/priloženih dokaza uz prijavu,
 • potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 1. životopis, vlastoručno potpisan
 2. presliku osobne iskaznice
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja –preslika ovjerene diplome ili potvrde, odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
 4. dokaz o traženom radnom iskustvu – Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
 5. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika (preslike svjedodžbi, uvjerenja ili certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika)
 6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument)
 7. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica

 

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

 

V. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i steknu status kandidata prijavljenog na Javni natječaj, bit će proveden prethodni intervju. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskom putem ili putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će tročlana Natječajno povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja, koju imenuje Turističko vijeće. Natječajno povjerenstvo dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću.

O imenovanju direktora/ice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata Natječajnog povjerenstva.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Svetvinčenat zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

VI. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Svetvinčenat.

 

VII. Tekst Javnog natječaja objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Svetvinčenat – www.tz-svetvincenat.hr

 

 

VIII. U skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije, L119/1) za potrebe provedbe natječaja za direktora/ice Turističke zajednice Općine Svetvinčenat, kandidati prijavom na natječaj pristaju:

 • da se njihovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji (kao i eventualno naknadno dostavljenoj dokumentaciji) i podaci nastali u tijeku provedbe natječaja, a kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta koji su propisani natječajem, obrađuju od strane Turističke zajednice Općine Svetvinčenat i njezinih ovlaštenih osoba, isključivo u obimu i u svrhu provedbe natječaja za radno mjesto direktora/ice,
 • da se ime i prezime kandidata objavi u Odluci o odabiru kandidata na službenim mrežnim stranicama turističke zajednice, ako isti bude odabran za zapošljavanje u Turističkoj zajednici Općine Svetvinčenat,
 • da su upoznati s pravom da u svakom trenutku tijekom provedbe natječaja mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

 

IX. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Svetvinčenat, 3. svibnja 2022. godine

 

 

Turističko vijeće

Turističke zajednice Općine Svetvinčenat

 

Uz velik odaziv iznajmljivača uspješno održana edukacija o EcoDomus programu i kategorizaciji smještaja

Druga u nizu ciklusa online edukacija koje za svoje iznajmljivače tijekom veljače i ožujka organiziraju turističke zajednice općina Barban, Kanfanar, Svetvinčenat i Žminj jučer je uspješno održana u suradnji s Upravnim odjelom za turizam Istarske županije, čiji su djelatnici i vanjski stručni suradnici i proveli samu edukaciju te velikom broju iznajmljivača približili i pojasnili sve o certifikatu EcoDomus, kao i teme vezane uz kategorizaciju smještaja. Sudjelovanje velikog broja privatnih iznajmljivača s područja ovih turističkih zajednica, ali i brojnih drugih dijelova Istre, pokazuje da su teme koje su bile obuhvaćene edukacijom prepoznate kao zanimljive i korisne za iznajmljivače.

Edukacija je bila podijeljena na dva dijela; dok su u prvom dijelu iznajmljivači imali prilike čuti o novim trendovima u turizmu koji podrazumijevaju održiv i eko-prijateljski pristup u pružanju usluga te o certifikatu EcoDomus kojega dodjeljuje Istarska županija kroz Upravni odjel za turizam, drugi je dio edukacije obuhvatio niz tema vezanih uz kategorizaciju smještaja pa su iznajmljivači tako mogli saznati o uvjetima za pojedinu kategoriju smještaja, procesu kategorizacije, potrebnoj dokumentaciji, specifičnostima vezanim uz otvaranje kampova, kamp odmorišta, smještaja iz domene robinzonskog turizma i sl.

Sve popularniji i prepoznatljiviji program certificiranja smještaja oznakom „EcoDomus“, kojega Upravni odjel za turizam uspješno provodi već godinama, sudionicima je edukacije predstavila Milena Radošević, vanjska stručna suradnica odjela zadužena za ovaj program, koja je pokazala kako ovaj program privatnim iznajmljivačima omogućuje diverzifikaciju smještaja i snažnije pozicioniranje na sve zahtjevnijem turističkom tržištu koje u sve većoj mjeri traži održiv, ekološki i odgovoran pristup prema gostu.

O brojnim temama iz područja kategorizacije smještaja, ali i o aktualnom procesu rekategorizacije kojega je velik broj postojećih iznajmljivača dužan proći, govorio je Saša Vadanjel iz rovinjskog ureda nadležnog za poslove kategorizacije.

Nakon samih prezentacija, iznajmljivači su se uključili u raspravu brojnim pitanjima, a svojim komentarima pokazali svjesnost o potrebi prilagođavanja novim trendovima koji održivi razvoj postavljaju kao imperativ, što i županijski Upravni odjel za turizam raznim svojim aktivnostima naglašava i potpomaže, nastojeći Istru pozicionirati kao zelenu i održivu turističku destinaciju.

 

Nakon uspješne prve dvije edukacije iz ciklusa, iznajmljivače već sljedećeg tjedna očekuje nova tema „Društvene mreže u turizmu“, o kojoj će govoriti Miško Macolić-Tomičić, stručnjak za digitalni marketing i suvlasnik Digitalne agencije Markething.

Popisi svih planiranih edukacija s temama dostupni su na internet stranicama turističkih zajednice koje organiziraju ovaj ciklus edukacija, a prijave za sudjelovanje vrše se putem prijavnog obrasca dostupnog na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/GRwccDwPn4WpMBhB6

 

PREZENTACIJA O KATEGORIZACIJI SMJEŠTAJA (poveznica na prezentaciju nalazi se na dnu stranice)