JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Svetvinčenat

Temeljem članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22). članka 23. Statuta Turističke zajednice Općine Svetvinčenat (Službene novine Općine Svetvinčenat 9/2020) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Svetvinčenat o raspisivanju Javnog natječaja za direktora/icu Turističke zajednice Općine Svetvinčenat donesenoj na sjednici održanoj dana 2. svibnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Svetvinčenat raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Svetvinčenat

na mandatno razdoblje od 4 godine

  

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Mjesto rada: Svetvinčenat – Turistička zajednica Općine Svetvinčenat

 

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidat za direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, mora ispunjavati uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

 1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnje stečene stručne spreme iz točke 1. ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećima poslovima u turizmu,
 3. da zna jedan svjetski jezik,
 4. da poznaje rad na osobnom računalu,

Uz dokaze o ispunjenju gore navedenih uvjeta, pri prijavi kandidati/kinja prilaže i prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Svetvinčenat, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

 

II. Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20). Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Svetvinčenat prije samog izbora/imenovanja direktora/ice provjerit će ispunjava li osoba traženi uvjet službenim putem od Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije.

 

 III. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja, koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Turističke zajednice Općine Svetvinčenat – www.tz-svetvincenat.hr

 

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu:

 

Turistička zajednica Općine Svetvinčenat

Svetvinčenat 46

52342 Svetvinčenat

S naznakom: Javni natječaj za izbor direktora/ice – NE OTVARATI

 

Valjanom prijavom smatrat će se prijava zaprimljena ili dostavljena u Turističku zajednicu Općine Svetvinčenat najkasnije do 11. svibnja 2022. godine do 15:00 sati, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim pečatom zaključno s navedenim datumom.

 

IV. Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata, OIB
 • adresu,
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Javni natječaj,
 • specifikaciju privitaka/priloženih dokaza uz prijavu,
 • potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 1. životopis, vlastoručno potpisan
 2. presliku osobne iskaznice
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja –preslika ovjerene diplome ili potvrde, odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
 4. dokaz o traženom radnom iskustvu – Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
 5. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika (preslike svjedodžbi, uvjerenja ili certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika)
 6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument)
 7. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica

 

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

 

V. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i steknu status kandidata prijavljenog na Javni natječaj, bit će proveden prethodni intervju. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskom putem ili putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će tročlana Natječajno povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja, koju imenuje Turističko vijeće. Natječajno povjerenstvo dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću.

O imenovanju direktora/ice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata Natječajnog povjerenstva.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Svetvinčenat zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

VI. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Svetvinčenat.

 

VII. Tekst Javnog natječaja objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Svetvinčenat – www.tz-svetvincenat.hr

 

 

VIII. U skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije, L119/1) za potrebe provedbe natječaja za direktora/ice Turističke zajednice Općine Svetvinčenat, kandidati prijavom na natječaj pristaju:

 • da se njihovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji (kao i eventualno naknadno dostavljenoj dokumentaciji) i podaci nastali u tijeku provedbe natječaja, a kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta koji su propisani natječajem, obrađuju od strane Turističke zajednice Općine Svetvinčenat i njezinih ovlaštenih osoba, isključivo u obimu i u svrhu provedbe natječaja za radno mjesto direktora/ice,
 • da se ime i prezime kandidata objavi u Odluci o odabiru kandidata na službenim mrežnim stranicama turističke zajednice, ako isti bude odabran za zapošljavanje u Turističkoj zajednici Općine Svetvinčenat,
 • da su upoznati s pravom da u svakom trenutku tijekom provedbe natječaja mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

 

IX. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Svetvinčenat, 3. svibnja 2022. godine

 

 

Turističko vijeće

Turističke zajednice Općine Svetvinčenat

 

0 odgovora

Ostavite odgovor

Želite li se pridružiti raspravi?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *