NATJEČAJ za radno mjesto voditelja za projekte i administrativne poslove

Temeljem članka 40. stavka 2. Statuta Turističke zajednice Općine Svetvinčenat (Službene novine Općine Svetvinčenat 9/2020) raspisuje se

 

NATJEČAJ

za radno mjesto voditelja za projekte i administrativne poslove

  

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Mjesto rada: Svetvinčenat – Turistička zajednica Općine Svetvinčenat

Vrsta zaposlenja: na određeno

 

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. da zna jedan svjetski jezik,
 3. da poznaje rad na osobnom računalu,

 

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave Natječaja, koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Turističke zajednice Općine Svetvinčenat –

www.tz-svetvincenat.hr

 

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju putem elektronske pošte na: info@tz-svetvincenat.hr

Valjanom prijavom smatrat će se prijava zaprimljena najkasnije do 12. lipnja 2022. godine do 16:00 sati.

III. Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata, OIB
 • adresu,
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 1. životopis
 2. presliku osobne iskaznice
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja bit će proveden prethodni intervju. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskom putem ili putem elektronske pošte.

O rezultatima naječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

 

U skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije, L119/1) za potrebe provedbe natječaja, kandidati prijavom na natječaj pristaju:

 • da se njihovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji (kao i eventualno naknadno dostavljenoj dokumentaciji) i podaci nastali u tijeku provedbe natječaja, a kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta koji su propisani natječajem, obrađuju od strane Turističke zajednice Općine Svetvinčenat i njezinih ovlaštenih osoba, isključivo u obimu i u svrhu provedbe natječaja za radno mjesto,
 • da su upoznati s pravom da u svakom trenutku tijekom provedbe natječaja mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

VII. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Svetvinčenat, 2. lipnja 2022. godine

Direktor Turističke zajednice Općine Svetvinčenat